Tel: 011/404-3003; 069/404-3002

OSIGURANICI RZZO

Mali saveti o ostvarivanju prava na dobijanje pomagala na nalog RZZO.

Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima, svi osiguranici mogu dobijati medicinka sredstva na nalog RZZO, pri čemu trebaju da ispoštuju određenu proceduru:

1. Odete kod svog lekara u Dom zdravlja kod koga imate otvoren karton (lekar opšte prakse, specijalista opšte medicine, specijalista medicine rada, specijalista pedijatar). On Vam da uput za neku rehabilitacionu ustanovu ili bolnicu.

2. U toj ustanovi ili bolnici, lekari odgovarajućih specijalnosti (navedeni u tabeli) daju mišljenje (važi 6 meseci) za nabavku traženog pomagala koje se upisuje u obrazac 1 ili 2, zavisno od vrste pomagala ili 3 (za servis). Obrazac se popunjava u duplikatu. 

3. Taj obrazac Vi/porodica ponovo nosite kod svog lekara u Dom zdravlja gde Vam overe i potpišu taj obrazac.

4. Sa takvim obrascem odlazite u maticnu filijalu Zdravstvenog osiguranja gde Vas šalju na Lekarsku komisiju.

5. Komisija vrši overu obrasca i daje revers u dva primerka. Komisija odredjuje participaciju odnosno vaše novčano ucešce u pomagalu i upisuje u obrazac.

6. Sa tim obrascem 1 ili 2 i reversom dolazite u odgovarajuću specijalizovanu prodavnicu po pomagalo u roku od najviše 30 dana od dana overe.

Novina u pravilniku o medicinsko tehničkim pomagalima je mogućnost doplate za pomagolo koje se dobija. Ukoliko pacijent ima propisano pomagalo na OPP obrascu , a želi pomagalo koje je bolje, a samim tim i skuplje od pomagala koje zadovoljava cenu RFZO, ima pravo da , dajući saglasnost potpisivanjem na obrascu VS, uz doplatu, od cene RFZO do komercijalne cene pomagala dobije pomagalo višeg kvaliteta.

Svi osiguranici RZZO, imaju obavezu participacije (učešća) u ceni pomagala od 10% osim osiguranika koji su pravilnikom oslobođeni plaćanja participacije (oboleli od dijabetesa, ratni vojni invalidi i dr.)


                              obrasci za prepisivanje       Lista pomagala koje osiguranici RFZO mogu dobiti na recept (OPP obrazac)

pravilnik o medicinsko tehničkim pomagalima               Šifarnik pomagala